АРХИТЕКТУРА

ПРЕГЛЕД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РАДОВА

УРБАНА ОБНОВА

Пословни објекат СМАРАГД / Крагујевац / у процесу израде техничке документације

Објекат СМАРАГД пројектован је као надградња постојећих слојева објекта насталог у другој половини XX века  који се налази у заштићеној зони старог градског језгра . Окружење у којем се објекат налази, његова позиција на раскршћу две улице у Старом језгру града  нуде могућност за посматрање фасада објеката као интерактивних екрана – лођа пројектованих тако да објекат максимално растерете утиска нових непримерених наметнутих структура на постојећем објекту пројектованом у бруталистичком маниру. Избор стакла у хроматском низу зелене боје каква се може наћи на камену СМАРАГД изабрана је са намером указивања на потребу промовисања позитивне енергије  и екологије уз задржавање постојећег зеленила на парцели и поставање нових слојева на лодјама  и завршеној равој кровној тераси. Биро за пројектовање РУДА је ископао најлепши зелени полудраги камен са циљем његовог трајног излагања у Градском центру града  Крагујевца у Србији.

ПОСЛОВНО СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ

Светозара Марковића 46 / Крагујевац / реализован

За разлику од индивидуалних објеката, за које је свакако могуће преиспитивање свих детаља који су везани за будућу функцију и изглед објекта, код вишепородичних пословно – стамбених објеката, који се најчешће налазе у градским центрима, велики број ограничења за развој физичких структура, доноси са собом и велики број питања, на које се одговори крију управо у стеченим условима и обавезама које директно или индиректно утичу на функционална и обликовна решења објеката који се граде у градским центрима. Кључ унапређење односа према квалитету објекта, се налази у међусобном поверењу које инвеститор даје пројектанту, са циљем омогућавања изградње објеката повишеног стандарда, који се у зонама градског центра морају дефинисати као обавеза, а не слободна воља или необавезујућа одлука на тој релацији. Постигнути компромис по многим питањима која се постављају у процесу изградње, води ка резултату у којем су власници станова, инвеститор али и град и грађани у прилици да једнако уживају у благодетима квалитетног приступа у процесу изградње пословно стамбених објеката.

СТАМБЕНИ објекти / реализовани

Стамбени објекат  Пчелице / Крагујевац                         Вила Сенић / Крагујевац

Вила Вујић / Крагујевац

Пројектовање индивидуалних објеката, представља посебно задовољство и пројектантски изазов за сваког архитекту, и то  пре свега, услед чињенице, да  је за успешну реализацију једне такве физичке структуре, потребно пре свега определити  адекватно време за сваку његову фазу, почевши од фазе израде пројектног задатка,  провере кретања и оријентације унутар и око објекта, преко опредељења власника али и пројектанта за избор система за снабдевања објекта енергијом, односно опремом за одржавање константне температуре објекта у свим годишњим добима  уз континуирану комуникацију  посвећену давању одговора на сва питања и захтеве будућих корисника-власника објекта за који се пројекат израђује. Провера приоритетних потреба клијената, врши се у више фаза, од којих је најзначајнија стварање квалитетног и реалног пројектног задатка, који садржи потребне функционалне карактеристике објекта, а које несумљиво утичу и на физичке, али и финансијске потенцијале клијента, ради   омогућавања реализације објекта,  у свему према постигнутој сагласности на релацији клијент – пројектант.

ЕНТЕРИЈЕРИ

СУПЕРНОВА/ Ул. Александра I Карађорђевића/ Крагујевац/ Реализован

Унутрашње уређење пословних или стамбених просторија, је задатак који за разлику од пројектовања читавог објеката, представља поступак решавање проблема микро целина, у којима се сваки детаљ мора дефинисати на нивоу његове будуће максималне функционалне употребљивости, али истовремено и визуелне привлачности, у којој управо дизајн представља  инструмент за привлачење клијената,  ради његовог ефикаснијег и удобнијег коришћења. Концептуални приступ, али и могућност прилагођавања сваког ентеријера новим захтевима власника, је задатак који захтева праћење радова изведених по пројекту архитекте, у којем цртеж своју праву димензију добија тек са синхронизовањем свих активности у простору, у којем су приоритетни радови на обликовање зидова и плафона, израда детаља намештаја и избор осветљења, управо радови који амбијент чине посебним, пројектованим по жељи клијента, у којем уникатно дизајниран простор, представља његов особени начин комуникације са ближим и ширим окружењем корисника тако уређеног простора.