ПУБЛИКАЦИЈЕ

Монографија националног значаја

Александар Рудник Милановић, Архитектонске ремодулације, Крагујевац: Кораци д.о.о., 2016. (ISBN  978–86–86685–71–1) COBISS.SR-ID 223307532

Монографска библиографска публикација

Ђорђе Миловановић, Милица Радовановић, Иван Милосављевић, Јасна Милановић, Александар Рудник Милановић, Милош Јуришић, Индустријско наслеђе – заштита и ревитализација, Крагујевац: Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, 2013. UDK 72(497.11)”188/192″; 355.7(497.11)(091); 94(497.11 Kragujevac), (ISBN 978-86-907841-5-8)

Књига “Архитектонске Ремоделације” оснивача Студиа “Рудник Урбанизам Дизајн и Архитектура” награђена је 2016. на међународној манифестацији  “Салон Урбанизма” одржаној у Сремским Карловцима , чиме је квалитет одбрањене магистарске тезе аутора, на основу које је књига приређена , доказан и на међународној сцени.

Ова публикација промовише  теоретске и примере из националне и интернационалне праксе на тему урбане обнове у заштићеним зонама градских центара .

Аутор је један од ретких истраживача, који је одбранио магистарску тезу у области ремоделације наслеђа, која као тема постаје све присутнија приликом намере инвеститора да интервенишу на наслеђеном ткиву, било да су у питању власници непокретности као физичка или правна лица.

Публикација има суштинску поруку, а то је да су надградње у градским центрима могуће, чак и када су у питању заштићени објекти и целине највишег степена заштите, под условом да се такве интервенције одвијају уз мултидисциплинарне приступе, базиране на економској одрживости наследја која зависи од степена успостављеног компромиса на релацији власник- инвеститор-служба заштите наслеђа.