УРБАНИЗАМ

Најзначајнија документа из области просторног и урбанистичког планирања

Др Александар Рудник Милановић одговорни урбаниста за израду Плана Детаљне Регулације за пословни комплекс “Кроношпан” у Лапову

Упркос чињеници да је Урбанизам релативно млада научна – техничка дисциплина, она се као први корак ка било којем процесу грађења, увек посматра као стратешка документација, независно од хијерархије планске или урбанистичко – техничке документације која се простором бави у законским оквирима. Приступ решавању просторних, дводимензионалних проблема, једнако је захтеван као и приступ решавања проблемима тродимензионалних структура. Избор тима за решавање урбанистичких тема, је значајна одлука која може донети велики бенефит инвеститорима, уколико се урбанистичко решење усмерава на бази пројектног задатка који је формиран на реалним основама, у складу са потребама и буџетом клијента, у којем се управо у зависности од квалитетног решења у урбанистичком плану, може омогућити знатно мањи ниво проблема у наредном кораку, изради техничке документације за објекте, који су били предмет анализирања њихове функције на нивоу урбанистичког плана. Руководилац урбанистичког тима, мора имати потребне референце за сваки ниво урбанистичких проблема који се испред њега нађе, било да је у питању стратешко усмеравање града или организација функционисања парцеле и објекта за комерцијалне или приватне намене. Како је Закон о планирању и изградњи РС, омогућио ангажовање приватних тимова за израду урбанисти;ких планова и пројеката, сарадња са овим студиом , инвеститорима свакако може омогућити реализацију свих пословних планова за које је урбанизам њихова полазна тачка.

УП / Урбанистички пројекти

 • Урбанистички пројекат новог гробља ” Свине ” у Петровцу на Млави  / руководилац израде
 • Урбанистички пројекат занатског центра ” 1мај ” у Петровцу на Млави / руководилац израде
 • Урбанистички пројекат постројења за пречишћавање воде у комплексу фабрике коже “Партизан” / руководилац израде
 • Урбанистички пројекат дела насеља Сушица уз улицу Војвођанску / руководилац израде
 • Урбанистички пројекат ревитализације стамбеног насеља ” Аеродром” са Идејним решењем могућих интервенција на постојећим објектима / руководилац израде
 • Урбанистички пројекат за МБ ТС 10/04 Кв бр.25 ” Центар за Стрна жита ” /  руководилац израде
 • Урбанистички пројекат ” Градско Сајмиште ” са Идејним решењем хале 1/  руководилац израде
 • Урбанистички пројекат ” Дечје одмаралиште Копаоник ” са Идејним решењем објеката / руководилац израде
 • Урбанистички пројекат са Идејним решење /БИА/ Златибор
 • Урбанистички пројекат са Идејним решењем /МУП/Златибор

ПДР / Планови детаљне регулације и регулациони планови

 • Регулациони план “Метино Брдо” / члан радног тима
 • Регулациони план центра Јагодине – Измена и допуна ДУП-а регулације центра Јагодине / руководилац израде
 • План детаљне регулације гробља “Дебељак” / руководилац израде
 • План детаљне регулације “Радна Зона И “Лапово / руководилац израде
 • План детаљне регулације комплекса “Равни Гај ” / руководилац израде

ГУП/ Генерални урбанистички планови и Генерални планови

 • Генерални план Крагујевац 2005 / члан радног тима
 • Генерални план Крагујевац 2015 / члан радног тима
 • Генерални план Крагујевац 2025 / руководилац израде фазе за Рани јавни увид
 • Генерални план Свилајнац 2020 – Измена и допуна / руководилац израде
 • Генерални план Лапово 2020 / руководилац израде
 • Генерални план Нови Пазар /  члан радног тима

ПГР / Планови генералне регулације 

 • План генералне регулације Прешево / руководилац израде
 • Измена и допуна ПГР Градског центра Стара Варош Крагујевац / руководилац израде

ПОУ / Планови општег уређења

 • План општег уређења подручја Ресавске пећине / руководилац израде
 • План општег уређења насеља Гружа / руководилац израде

ПП / Просторни планови

 • Просторни план општине Херцег Нови / руководилац израде Фазе постојеће стање
 • Просторни план општине Свилајнац / члан радног тима
 • Просторни план подручја посебне намене Бродарево / члан радног тима
 • Просторни план општине Горњи Милановац / руководилац израде

РПП / Регионални просторни план

 •   Регионални просторни план Шумадије и Поморавља /  члан радног тима